Research Groups

Current: Ph.D. Research Details

Ph.D. Research Details
Student Title Superviser Co Superviser
Peshal Pokhrel - Prof. Dr. Devendra Adhikari

Dr. Nurapati Pantha,

Dr. Shashit Kumar Yadav,

Arjun Dhungana - Prof. Dr. Devendra Adhikari

Dr. Shashit Kumar Yadav,

Dr. Rada Novakovic,

Bishnu Neupane - Dr. Ram Prasad Koirala

Prof. Dr. Ajaya Bhattarai,

Arun Kumar Shrstha - Dr. Ram Prasad Koirala

Dr. Ganesh Kumar Shrestha,

Dr. Budha Ram Sah,

Dipendra Sah - Dr. Shashit Kumar Yadav
Nilakantha - Dr. Ram Prasad Koirala

Dr. Shashit Kumar Yadav,

,

Prabhakar Oli - Dr. Shashit Kumar Yadav

Dr. Dipak Adhikari,

Dr. Upendra Mehta (completed in 2023) - Prof. Dr. Devendra Adhikari

Prof. Dr. Iswar Koirala,

Dr. Ramesh Kumar Gohivar (completed in 2023) - Prof. Dr. Devendra Adhikari

Dr. Ram Prasad Koirala,

Dr. Shashit Kumar Yadav (completed in 2018) - Prof. Dr. L.N. Jha

Prof. Dr. Devendra Adhikari,

Dr. Ram Prasad Koirala (complted in 2016) - Prof. Dr. B. P. Singh

Prof. Dr. Devendra Adhikari,